Skip to main content

Hållbarhetsresan

Vägen mot ett större socialt ansvarstagande

Följ med på vår resa där målet är att bli Skandinaviens mest hållbara distributör av polymerer.

Hållbarhetsresan

Vi är engagerade i att främja cirkulära lösningar och hållbart resursanvändande inom plastbranschen. Genom att vara transparenta i våra processer, strävar vi efter att demonstrera varje steg vi tar mot att bli ett mer hållbart företag. Vår strategi för att uppnå detta inkluderar fokus på delmål inom områdena Miljö, Mänskliga rättigheter, Affärsetik, Arbetsmiljö, Kundrelationer och Samhällsansvar.

Dessa hållbarhetsområden är direkt kopplade till FN:s Globala Mål för Agenda 2030, som syftar till att främja global hållbarhet inom områden som fattigdomsbekämpning, jämställdhet, och klimatåtgärder. Dessutom är vår verksamhet och våra delmål i linje med ISO 26000, världens ledande standard för hållbart företagande. Genom att anpassa våra strategier och handlingar till dessa globalt erkända riktlinjer, förbinder vi oss till att bidra till en mer hållbar framtid och till att ansvarsfullt hantera de utmaningar som vår bransch står inför.

Längre ner kan du följa steg för steg hur vi arbetar med hållbarhet kopplat till målen och Agenda 2030.

Om ISO26000
 • Vägledning för socialt ansvarstagande
 • Användbar för alla organisationer
 • Omfattande ämnesområden
 • Främjar hållbar utveckling
 • Integrering i verksamheten
 • Ej för certifiering
Om FNs Globala mål för Agenda 2030
 • FN:s Globala Mål består av 17 hållbarhetsmål
 • Universell applicering för alla länder
 • Omfattande och sammanlänkade mål
 • Deadline 2030: målen är en del av Agenda 2030
 • Globalt samarbete mellan regeringar, näringsliv och civilsamhället
 • Regelbunden övervakning och utvärdering av framstegen

Klicka på respektive ämne för att läsa mer om hur vi arbetar och planerar att arbeta.

Miljön

Rätt använt är plast ett viktigt och värdefullt material. Det är hur vi producerar, konsumerar och hanterar plast som kan bidra till miljöproblem. Av förklarliga skäl är det inom det här området som det finns flest punkter på todo-listan i vårt hållbarhetsarbete. Men det är också på miljöområdet som vi redan har åstadkommit mest.

Vad vi bland annat kan och ska göra: Förebygga föroreningar / Verka för klimatet / Verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser

Förebygga föroreningar / Verka för klimatet

Vad vi gör

Vi är medlemmar i programmet ”Operation Clean Sweep®” (OCS) som arbetar för att hjälpa företag hantera pelletsläckage genom viktiga rekommendationer. Vi har också uppmuntrat våra samarbetspartners att bli medlemmar, om de inte redan är det.
Från 2022 mäter vi utsläppen på våra transporter. Då kan vi följa över tid om vi förbättrar oss. Kunden kan också få data på ”sina” transporter.
Vi kör redan nu i princip bara med fulla bilar när vi tar upp material från kontinenten, för att transportera så mycket vikt som möjligt per transport/lastbil.
Vi jobbar med lokala lager för mindre leveranser/avrop.
Alla våra tjänstebilar är elbilar.
Vi har tillgång till laddning av elbil för alla anställda.
Det lilla avfall vi producerar ser vi till att det går i retur på tillbörligt sätt.
Transportörer väljer båt/tåg framför väg när den möjligheten finns.
Vi har utvecklat policies kring hur vi hanterar tjänsteresor, transportmedel vi använder, på vilka restauranger vi äter, hotell vi bor på och var vi bokar konferenser med mera.
Uppmuntrar vår fastighetsägare att köpa grön el.
Erbjuder våra kunder olika transportlösningar beroende på vad som är viktigast för dem (pris, låga utsläpp, snabb leverans).  Du kan läsa mer om det här.

Vad vi ska/kan göra

Totala mängden utsläpp ska mätas baserat på olika faktorer:
 • Materialvikt: Polymerer kan variera i densitet och vikt. Tyngre material kan öka bränsleförbrukningen under transport, vilket leder till högre CO2-utsläpp.
 • Materialvolym: Vissa polymerer kan vara skrymmande men lätta, vilket påverkar hur transporten organiseras. Större volym kan kräva större eller fler transporter, vilket kan påverka CO2-utsläppen.
 • Förpackning: Typen av förpackningsmaterial och dess effektivitet spelar en roll. Återanvändbara eller lättare förpackningsmaterial kan minska den totala transportvikten.
 • Produktion av polymerer: Utsläppen från själva tillverkningsprocessen av polymererna bör också beaktas. Vissa polymerproduktionsmetoder är mer energiintensiva och genererar högre utsläpp.
 • Återbrukbarhet och livscykel: Livscykeln för polymererna, inklusive deras återvinningsbarhet och nedbrytbarhet, påverkar deras totala koldioxidavtryck. Biobaserade eller lättåtervunna polymerer kan ha lägre långsiktiga utsläpp.
 • Transportmedel: Utsläppen varierar beroende på transporttypen (t.ex. lastbil, tåg, flyg, eller båt). Varje transportmedel har en specifik utsläppsfaktor per transportenhet och sträcka.
 • Distans: Den totala sträckan som varorna transporteras påverkar utsläppen. Längre avstånd leder till högre utsläpp.
 • Bränsletyp: Olika bränslen (diesel, bensin, elektricitet, biodiesel, etc.) har olika koldioxidutsläppsnivåer. Användningen av förnybara bränslen kan minska utsläppen.
 • Effektiviteten i logistikkedjan: Effektiv planering och optimering av transportvägar och laddning kan minska onödig körning och därmed minska utsläppen.
 • Fordonets effektivitet: Nyare och mer bränsleeffektiva fordon ger lägre utsläpp jämfört med äldre och mindre effektiva modeller.
 • CO2-utsläpp per enhet: Detta mäter utsläppen i relation till den mängd gods som transporteras, vilket ger en mer nyanserad bild av utsläppseffektiviteten.

Verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser

Vad vi gör

Vi har utvecklat ett pantsystem – RETURN, där vi åtar oss att köpa tillbaka allt material vi säljer till våra kunder.
Fokus på att öka sålda volymer av återvunna material.
Vi utvecklar portföljen av återvunna material och producenter vi jobbar med.
Vi informerar kunderna om fördelarna med återvunnet material.
Vi köper tillbaka emballage (pallar, materialsäckar m m) som blir över från vårt material, för att säkerställa att de återvinns och används i nya produkter. Vi tar ansvar från början till slut – inte bara för produkten, utan även emballaget.
Vi erbjuder kunder att hjälpa dem med deras produktionsspill om så behövs/efterfrågas. Vi maler ner det, granulerar (vid behov) och sätter tillbaka på marknaden så materialet kan gå in i nya produkter.
Vi diskuterar mycket internt kring vikten av cirkularitet och hållbarhet.
För att tydliggöra vårt fokus på hållbarhet har vi skapat Esvama Circular Solutions.
Vi stöttar Svensk Plast ekonomiskt. De arbetar för att öka kunskapen om plast som material.
Fördelningen i sålda kg mellan återvunnet, NTP/OG och nyvara ska kvantifieras.
Mäter totala mängden material vi hjälper till att återvinna.
Återvunna material är alltid ett fokusområde för oss.
Sprider kunskap i samhället, genom att till exempel besöka skolor och delta i samhällsdebatten.

Vad vi ska/kan göra

Ta fram kalkylator för de olika materialens miljöpåverkan.
Fortsätta bygga på vår kunskapsbank kring återvunna material och processerna bakom.

Klicka på respektive ämne för att läsa mer om hur vi arbetar och planerar att arbeta.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är utgångspunkten i allt vi gör och utgör grundbulten för vårt agerande och vår verksamhet. För oss i västvärlden kan mänskliga rättigheter upplevas som något som bara rör utvecklingsländer. Men här finns mycket att göra, för alla länder och företag. Genom hela värdekedjan – från första underleverantör till slutkund, kan och borde vi vara med och påverka.

I vårt dokument The Esvama Commitment har vi tagit fram en intern vägledning för hur vi ska agera i flera av dessa områden. Vi utgår från dokumentet när vi säkerställer att våra leverantörer följer gällande krav och lagar. Det gör vi genom att hämta in deras CSR-policy eller andra styrdokument. Leverantörer med CSR-policy och liknande dokument prioriteras över dem som inte har detta.

Vad vi bland annat kan och ska göra: Värna mänskliga rättigheter / Verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald / Undvika medskyldighet / Hantera missförhållanden / Identifiera risksituationer / Värna grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

Värna mänskliga rättigheter

Vad vi gör

Vi följer internationellt erkända mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och standarder, och dessa ska tillämpas på alla våra medarbetare.
Vi tolererar inte diskriminering av någon på grund av deras etnicitet, ålder, kön, funktionshinder, sexuella läggning, religiösa övertygelser, politiska åsikter, familjestatus, socialt ursprung eller andra sådana egenskaper.
Vi accepterar inte någon form av trakasserier inklusive våld, sexuella trakasserier, bestraffning eller övergrepp av något slag.
Vi tillåter inte tvångs- eller barnarbete.
Vi respekterar våra anställdas rätt att organisera sig, gå med eller inte gå med i föreningar och fackföreningar, och kollektivt förhandla med företaget. Där det behövs försöker vi underlätta andra former av arbetstagarrepresentation.

Verka för sunda arbetsvillkor

Vad vi gör

Frihet under ansvar och flexibilitet, både vad gäller tid och arbetsplats. Det möjliggör ett bättre livspussel för de anställda.
Tillit till medarbetarna, större engagemang i retur. Vår medarbetarenkät visar att detta uppskattas.
Vi månar om att bygga teamet och ge de anställda ”det lilla extra”. Det gör det roligare att jobba, vilket i sin tur gör det långsiktigt hållbart. Vi har teambuilding-dagar, jul- och sommarfester och liknande aktiviteter.
Vi har policies på plats och en medarbetarenkät som hanterar arbetsvillkoren och mäter våra medarbetares trivsel.
Vi erbjuder andra förmåner som till exempel friskvårdsbidrag och massage, och bjuder regelbundet på lunch.
Vi har regelbundna medarbetarsamtal för att säkerställa att medarbetares önskemål, krav och förväntningar är kända – samt vice versa.

Verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Vad vi gör

Vi strävar efter att spegla de samhällen där vi verkar. Våra olikheter gör det möjligt för oss att utforska olika perspektiv och utmana vårt sätt att tänka, vilket bidrar till bättre beslutsfattande.
Mångfald för oss betyder olika aspekter av mångfald inklusive kön, ålder, färdigheter, erfarenheter, kultur och personlighet.

Undvika medskyldighet

Vad vi gör

Vi säkerställer att vi varken direkt, indirekt eller passivt är medskyldiga till att kränka de mänskliga rättigheterna.
Vi avstår från fördelar som kan uppstå av att någon annan kränker rättigheterna och vågar säga ifrån och påverka om de gör det.

Hantera missförhållanden

Vad vi gör

Vi har mekanismer på plats som gör att vi snabbt kan upptäcka och åtgärda eventuella missförhållanden, och säkerställer att de inte händer igen.

Identifiera risksituationer

Vad vi gör

Vi har extra koll på de mänskliga rättigheterna i situationer där risken ökar för att bryta mot dem. Det kan till exempel vara när vi handlar med företag i länder som inte har samma syn på mänskliga rättigheter, eller om vi i vår verksamhet använder resurser som kan konkurrera med människors behov av rent vatten eller annat för ett drägligt liv.
Vi vill vara en positiv kraft för att värna de mänskliga rättigheterna genom att erbjuda lösningar i dessa situationer.

Värna grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

Vad vi gör

Vi säkerställer att våra medarbetare och våra leverantörers medarbetare har mänskliga förhållanden på arbetet.
Vi tolererar inte tvångs- eller barnarbete.

Klicka på respektive ämne för att läsa mer om hur vi arbetar och planerar att arbeta.

Affärsetiken

Affärsetik handlar om hur vi driver vår verksamhet, om vårt ansvar som företagare, vår påverkan, etiskt uppförande och respekt för lagar.

I vårt dokument The Esvama Commitment har vi tagit fram en intern vägledning för hur vi ska agera i flera av dessa områden. Vi utgår från dokumentet när vi säkerställer att våra leverantörer följer gällande krav och lagar. Det gör vi genom att hämta in deras CSR-policy eller andra styrdokument. Leverantörer med CSR-policy och liknande dokument prioriteras över dem som inte har detta.

Vad vi bland annat kan och ska göra: Motverka korruption / Delta politiskt på ett ansvarsfullt sätt / Konkurrera på lika villkor / Verka för en hållbar värdekedja

Konkurrera på lika villkor

Vad vi gör

Vi stödjer fri och rättvis konkurrens på marknaden. Det ligger i vårt intresse och gynnar samhället i stort.
Vi anser att alla företag ska kunna handla och konkurrera med oss som de önskar, så länge de följer lokala lagar och regler precis som vi gör.
Vi är aldrig involverade i att fastställa priser artificiellt högt eller lågt, eller deltar i andra metoder eller avtal som begränsar konkurrensen.
Vi utbyter inte konfidentiell information med konkurrenter.

Verka för en hållbar värdekedja

Vad vi gör

Vi ser till att det som köps in till företaget kommer från verksamheter som också är hållbara och som värnar om mänskliga rättigheter, miljön och samhället i stort.
Vi säkerställer att produkterna kan spåras om problem uppstår och så att alla berörda kan agera ansvarsfullt.

Ansvar gällande våra leverantörer

Vad vi gör

Vi uppmanar våra leverantörer att agera efter samma etiska och sociala riktlinjer som vi gör, och att hålla samma höga kvalitetskrav.
Vi förväntar oss att våra leverantörer inte accepterar korruption, och lever upp till relevant lagstiftning inom miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden.
Vi uppmuntrar våra leverantörer att genomföra åtgärder som gör att deras produkter och tjänster har så liten negativ påverkan på miljön som möjligt, och inte påverkar människors hälsa och samhället på ett negativt sätt.
Vi uppmuntrar leverantörerna att införa certifieringsbara ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Vi följer regelbundet upp leverantörernas prestationer inom hållbar utveckling. Uppfyller de inte våra krav kan detta resultera i krav på förbättringsåtgärder eller att samarbetet avslutas.

Kvalitet- och produktansvar

Vad vi gör

Vi ska alltid uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar genom att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet.
Våra produkter ska uppfylla överenskomna, lagliga normer och hälsostandarder vad gäller användningen.
Informationen om hur produkterna ska användas ska vara korrekt och tydlig.
Vi arbetar systematiskt. Certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, och/eller branschspecifika certifieringssystem, bör finnas hos de leverantörer där detta är relevant.

Klicka på respektive ämne för att läsa mer om hur vi arbetar och planerar att arbeta.

Arbetsmiljön

Vårt arbetsmiljöarbete handlar om att vi tillsammans ska skapa en säker och trygg arbetsplats för alla, med ett arbetssätt som är proaktivt och långsiktigt.

I vårt dokument The Esvama Commitment har vi tagit fram en intern vägledning för hur vi ska agera i flera av dessa områden. Vi utgår från dokumentet när vi säkerställer att våra leverantörer följer gällande krav och lagar. Det gör vi genom att hämta in deras CSR-policy eller andra styrdokument. Leverantörer med CSR-policy och liknande dokument prioriteras över dem som inte har detta.

Vi arbetar med följande områden: Verka för trygg sysselsättning och anställningsförhållanden / Verka för sunda arbetsvillkor / Verka för dialog och öppenhet på arbetet / Främja god hälsa på arbetsplatsen / Främja personlig utveckling på arbetsplatsen

Verka för trygg sysselsättning och anställningsförhållanden

Vad vi gör

Vi erbjuder villkor och förutsättningar för våra anställda som är långt mer än vad som är lagstadgat.
Vi agerar transparent mot våra anställda och informerar dem om verksamheten och situationen i bolaget. Det ger en ökad trygghet.
Genom att årligen utvärdera våra leverantörer ser vi till att:
 • Undersöka/klargöra om våra leverantörer erbjuder trygg sysselsättning och anställningsförhållande, enligt gällande krav/lagar. Detta genom att hämta in deras CSR-policy, eller andra dokument som hanterar arbetsmiljön. Leverantörer som saknar CSR-policy eller liknande styrdokument ska prioriteras ner jämfört med dem som har det.

Verka för sunda arbetsvillkor

Vad vi gör

Frihet under ansvar och flexibilitet, både vad gäller tid och arbetsplats. Det möjliggör ett bättre livspussel för de anställda.
Tillit till medarbetarna, större engagemang i retur. Vår medarbetarenkät visar att detta uppskattas.
Vi månar om att bygga teamet och ge de anställda ”det lilla extra”. Det gör det roligare att jobba, vilket i sin tur gör det långsiktigt hållbart. Vi har teambuilding-dagar, jul- och sommarfester och liknande aktiviteter.
Vi har policies på plats och en medarbetarenkät som hanterar arbetsvillkoren och mäter våra medarbetares trivsel.
Vi erbjuder andra förmåner som till exempel friskvårdsbidrag och massage, och bjuder regelbundet på lunch.
Vi har regelbundna medarbetarsamtal för att säkerställa att medarbetares önskemål, krav och förväntningar är kända – samt vice versa.
Genom att årligen utvärdera våra leverantörer ser vi till att:
 • Undersöka/klargöra om våra leverantörer erbjuder trygg sysselsättning och anställningsförhållande, enligt gällande krav/lagar. Detta genom att hämta in deras CSR-policy, eller andra dokument som hanterar arbetsmiljön. Leverantörer som saknar CSR-policy eller liknande styrdokument ska prioriteras ner jämfört med dem som har det.

Verka för dialog och öppenhet på arbetet

Vad vi gör

Vi är öppna och transparenta och informerar kontinuerligt om verksamheten, visionerna och målen.
Vi är lyhörda för varandra och för idéer som kommer in.
Vi har ett öppet och tillåtande klimat, med medarbetare som coachas och stöttas.
Vi har måndagsmöten, med möjlighet för både information från ledning och medarbetare att lyfta frågor.
Vi har öppna dörrar.
Vi lyssnar på medarbetarna, ser vilka behov som finns och hanterar dem. Bland annat via medarbetarsamtalen.
Vi är proaktiva och vågar anställa innan kapaciteten slår i taket.
Kvalitetssystemet ISO 9001 hjälper oss att arbeta strukturerat och efter givna processer – även vad gäller medarbetarna och deras behov.
Vi vågar ifrågasätta rutiner och skapa ”best practice”.
Våra anställda ges utrymme att ”göra sin grej” inom givna ramar. Detta främjar personlig utveckling, bidrar till en djupare dialog och förutsätter en öppenhet.

Främja god hälsa på arbetsplatsen

Vad vi gör

Vi har friskvårdsbidrag, massage, och möjlighet att träna sig till en veckas extra semester.
Vi har skyddsronder för att säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö.
Vi har nya, fräscha lokaler.
Vid distansarbete stöttar vi med kostnader för ergonomianpassningar etc.
För att främja företagskulturen har vi tagit fram värdeord som vi kan implementera i verksamheten: Ödmjuk, Hängiven, Noggrann.
För att fortsätta hålla nere sjukfrånvaron och förebygga, förhindra eller förkorta sjukskrivningar samlar vi in information om risker för ohälsa, orsaker till sjukfrånvaro, samt frekvens och omfattning.

Främja personlig utveckling på arbetsplatsen

Vad vi gör

Vi erbjuder och uppmuntrar alla anställda att gå kurser/utbildningar. Så länge det tillför kompetens till deras arbetsområden är vi alltid positivt inställda.
Vi fångar upp vad medarbetarna vill ha och behöver, både genom strukturerade medarbetarsamtal och i mer informell miljö.
Vi har årliga medarbetarsamtal (enligt ISO 9001).
Uppföljning av utbildningar och kompetenser. Allt protokollförs i vårt kvalitetssystem.
Vi involverar våra anställda i hållbarhetsarbetet och gör dem medvetna om vikten av ett hållbart samhälle och ett cirkulärt utnyttjande av resurser.
Mäter hur många utbildningar/kurser som genomförs årligen, som en del av vår hållbarhetsrapport.

Klicka på respektive ämne för att läsa mer om hur vi arbetar och planerar att arbeta.

Kunden

Kunderna behöver saklig, opartisk information för att kunna göra medvetna, hållbara val. Det är därför viktigt för oss att jobba med tydlighet och transparens i all kommunikation.

Vi fokuserar bland annat på dessa områden: Verka för god marknadsföring, information och avtalsmetoder / Verka för säkra produkter och tjänster / Verka för hållbar konsumtion / Skydda kundernas personliga uppgifter och integritet

Verka för god marknadsföring, information och avtalsmetoder

Vad vi gör

Avtal: Vi skickar alltid försäljning- och inköpsorders på allt material vi köper och säljer. På alla större utgifter har vi skriftliga avtal.
Information: Vi bidrar främst i samhällsdebatten via organisationer som SPIF och Svensk Plast. De försöker förmedla plastens positiva egenskaper och nyansera den generella debatten kring plast, baserat på den forskning som finns (LCA-analyser m.m.)
Marknadsföring: Vi samarbetar med en marknadsbyrå och vi lovar aldrig mer än vi kan hålla. När vi marknadsför våra produkter håller vi oss till fakta.

Vad vi ska/kan göra

Vi ska förmedla/upplysa våra kunder om hur stor miljöpåverkan just deras inköp från oss har på miljön (utsläpp från transporter och material).
Vi ska ta fram en kalkylator som kan visa på den totala CO2-belastningen för olika material.

Verka för säkra produkter och tjänster

Vad vi gör

Spårbarhet: Alla material i nyvara som vi säljer är 100% spårbara. Det finns alltid analyscertifikat (CoA) och materialen är REACH registrerade. Finns inga undantag.
Vad gäller Near to Prime (NTP), off grade (OG) och återvunna material så finns inte CoA och därmed inte samma spårbarhet. Därför är vi alltid tydliga med att det är just NTP/OG eller återvunnet material som kunden köper så de använder materialet i applikationer som är lämpliga för just detta.
Oavsett om det är nyvara eller inte får kunden alltid information om de egenskaper som materialet har och som är kända (t ex mfi, densitet osv).
Det finns MSDS/SDS (säkerhetsdatablad) för samtliga material.
Mäter reklamationer från kunder.

Verka för hållbar konsumtion

Vad vi gör

Vi menar att plast allt som oftast är det bästa materialvalet för en hållbar framtid. Detta grundar sig i alla de LCA-analyser som gjorts och där fakta visar just detta.
En av plastens främsta egenskaper är att det lätt kan återanvändas och här måste samhället ta stora steg. Vi måste bli bättre på att samla in plast (istället för att skräpa ner) och den plast vi väl samlar in måste hanteras så att mesta möjliga del av den kan återanvändas och inte bara förbrännas. För att bidra till detta har  vi utvecklat pantsystemet RETURN – där vi sätter ett värde på den plast vi säljer för att öka incitamentet att samla in och återvinna.
Vi hjälper/erbjuder kunder att återvinna material som de inte själva kan/vill ta hand om, genom att kvarna och regranulera det.
Skapar aktiviteter där syftet är att öka medvetenheten kring plast som material och hur vi istället för att skräpa ner återanvänder materialet.
Med ”Hållbarhetsresan” agerar vi transparent mot våra intressenter – där alla kan följa våra framsteg och förhoppningsvis ser man också fördelarna med plast när vi kan visa på goda exempel.

Vad vi ska/kan göra

Bidra i större utsträckning i samhällsdebatten kring plast.
Bygga upp vårt varumärke Esvama Circular Solutions och använda det i debatten/marknadsföringen.

Skydda kundernas personliga uppgifter och integritet

Vad vi gör

GDPR. Vi har en policy som tydligt styr detta.
Server/IT. Vi jobbar med en molnbaserad server där tjänsteleverantören ser till att ha adekvat skydd. Detta ses också löpande över av vår IT-leverantör. VPN används vid fjärranslutningar.
Microsoft 365. Vi har tvåfaktorautentisering.

Klicka på respektive ämne för att läsa mer om hur vi arbetar och planerar att arbeta.

Samhället

Tvärtom vad många tror visar många analyser att plast ofta är det bästa materialvalet för en hållbar framtid. En av plastens främsta egenskaper är att det lätt kan återanvändas och här måste samhället ta stora steg. Här har vi ett viktigt uppdrag att engagera oss, informera och bidra i samhällsdebatten.

Vi fokuserar bland annat på: Engagera oss i det lokala samhället / Verka för arbetstillfällen och kompetensutveckling i samhället / Uppmuntra lokalt entreprenörskap

Engagera oss i det lokala samhället

Vad vi gör

Vi sponsrar lokala idrottsföreningar som Zwing it Dansskola, IF Lödde och LBTK (Lomma Bjärred Tennisklubb)
Vi sponsrar internationella föreningar såsom Plan, Aktiv skola och UNHCR
Skapar aktiviteter kring nedskräpning/insamling tillsammans med skolan

Vad vi ska/kan göra

Föreläsa/berätta om plasten som konstruktionsmaterial.
Arbeta mer med sponsring.

Verka för arbetstillfällen och kompetensutveckling i samhället

Vad vi gör

Vi ger våra anställda möjligheten att gå de kurser/utbildningar som ligger i linje med deras yrke. Det ökar deras kompetens och därmed även nyttan för samhället.
Mäter antalet kurser/utbildningar

Vad vi ska/kan göra

Vi har ambitionen att växa och hoppas kunna anställa människor både lokalt och i andra länder på de marknader vi är verksamma.

Uppmuntra lokalt entreprenörskap

Vad vi gör

Vi sponsrar den lokala näringslivsföreningen (HPCS).
Vi köper jul- och sommarpresenter till våra kunder och leverantörer från lokala verksamheter.
När vi kan så väljer vi att samarbeta med lokala företag (t ex IT, Vianor).
Stöttar UF-verksamhet i gymnasiet

Vad vi ska/kan göra

Arbeta mer lokalt.

Vi ska minimera transporternas utsläpp

Esvama genomför många transporter varje år – transport är den del av vår verksamhet som belastar miljön mest. Det är därför viktigt för oss att vi arbetar intensivt tillsammans med våra transportpartners för att erbjuda så hållbara lösningar som möjligt.

När vi diskuterar transporter delar vi upp dem i tre kategorier som vi måste ta hänsyn till och värdera: miljöbelastning (CO2-utsläpp), ledtid och kostnad. För oss är det en självklarhet att vara hållbara och det innebär att vi måste väga dessa kategorier mot varandra för en optimal kombination.

Har vi för lite fokus på kostnader resulterar det i kunderbjudanden som ingen vill betala för – och det är inte hållbart. Tappar vi fokus på ledtiden riskerar våra kunder få vänta för länge, vilket kan leda till att de tappar intresset. Och om vi har för lite fokus på miljön blir hela kedjan ohållbar ur ett miljöperspektiv.

Vi har valt att prioritera miljön och hur vi kan begränsa våra CO2-utsläpp. Våra samarbetspartners planerar varje enskild leverans utifrån detta och när vi utvecklar våra transporter kan det rent konkret handla om att till exempel minimera vägtransporter till fördel för båt- och tågtransporter.

Många kallar detta för ”gröna transporter”, men för oss är det helt vanliga standardmässiga transporter. (Enligt oss är en grön transport i princip 100 procent fossilfri) Detta är ett val vi har gjort och när man köper material av oss så ska man veta att vi dagligen jobbar hårt för att minimera vår negativa miljöpåverkan.

Vi erbjuder också våra kunder en möjlighet att påverka deras transporter, utifrån deras prioriteringar. Är till exempel lägre utsläpp den viktigaste faktorn – då ser vi över hur vi kan skräddarsy transporterna utifrån det. Redan nu kan ni som kunder få information om vilka mängder koldioxid era transporter släpper ut. Är ni intresserade – kontakta oss.

Men – vi kommer aldrig att acceptera sänkta krav på låga utsläpp för att pressa ner kostnaderna så mycket som möjligt. Vi anser inte att det är ett hållbart förhållningssätt.

Med start detta år kommer vi att redovisa våra totala utsläpp per år. Vi tror på transparens och samarbete i alla led för att kunna sänka de genomsnittliga utsläppen år efter år.